เลขเจ๊ฟ องเบี ยร์ มาแ ล้วจ้า

วันที่ 23 กันย ายน 2564 เมื่อเวล าประม าณ 15.00 น.ที่ผ่ านมา เพจเ ฟซบุ๊ก เจ๊ฟ องเ บียร์ 888

ได้มีการไ ลฟ์สดโ ดยยังคงได้รับความสนใจจากแฟ นคลับ เอฟซี ที่เข้ามาดูเป็นจำนวนมากเช่ นเคย

ซึ่งเ ธอก็ได้ให้แนวทาง สล ากกินแบ่งรั ฐบ าล วันที่ 1 ตุลาค ม 256 01/10/64 นี้ด้วย

จากนั้นเจ๊ฟ องเบี ยร์ ก็ได้ชี้แ นวทางให้ เล ขจาก เลขธูป ทำเอาบรรด าเหล่าแฟ นคลับต่างเต รียม

ปากกามารอจดเลขกันอย่ างใจจดใจจ่อ ซึ่งแนวทางรอบนี้เจ๊ฟองเบียร์เน้นไปที่เลข 5

ส่วนตัวหลังนั้นมีทั้ง 6 และ 4 พร้อมกับบอกให้ทุกคนไปหาซื้อลอตเตอรี่กัน

ล่าสุดได้ให้เลขที่มุกคนรอคอยแล้วจ้า สำหรับเลขของเจ๊ฟองเบียร์ โดยงานนี้ให้เพียงในกลุ่มก่อนนั่นเองจ้า

สำหรับท่านที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม ทีมงานสย ามนิ วส์ก็ได้นำมาเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนดูก่อนใครนั่นเองจ้า

โดยในครั้งนี้คือ วันที่ 1 ตุลาค ม 2564 ได้ให้เลข 85 และ 685

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *