เตือนประชาชน 11 อำเภอ เตรียมรับพายุลูกใหม่

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 24 ต.ค.64 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดนครราชสีมา ประกาศแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังการระบายน้ำเขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว สถานการณ์มีปริมาณน้ำ 325 ล้าน ลบ.เมตร หรือ 103 % ของพื้นที่ความจุยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 50 ล้าน ลบ.เมตร ซึ่งมีน้ำจากป่าต้นน้ำผืนป่าเขาใหญ่ไหลเข้ามาเติมต่อเนื่องเฉลี่ยวันละประมาณ 3-4 ล้าน ลบ.เมตร

ทั้งนี้การพยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้าของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ในช่วงวันที่ 27-28 ต.ค นี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมาก จึงจำเป็นต้องทยอยการระบายน้ำอัตราวันละ 1-1.5 ล้าน ลบ.เมตร ตั้งแต่วันที่ 25 ตค.นี้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนลำตะคองและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ดำเนินการดังนี้

1.พื้นที่ลำตะคองตอนล่าง อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน อ.ขามทะเลสอ อ.เมือง เขตเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.จักราช อ.โนนสูง อ.พิมาย อ.ชุมพวง อ.ลำทะเมนชัย และ อ.เมืองยาง แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งริมน้ำอาจได้รับผลกระพบให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำอยู่ในภาวะเฝ้าระวังระดับการแจ้งเตือนสีน้ำเงิน โดยให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดและให้เจ้าหน้าที่ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

2.จัดเวรเฝ้าระวังประจำตามจุดเสี่ย ง เพื่อประเมินสถานการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชน หาบพบก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้อพยพประชาชนไปยังจุดอพยพที่ได้จัดเตรียมไว้ทันที

3.ให้ความสำคัญการแจ้งให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างใกล้ชิด

4.ประสานบูรณาการหน่วยงานภาครัฐเครือข่ายภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่เตรียมความพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังพลให้มีความพร้อมปฏิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุฯ และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง

นายกฤษฎิ์ พูนเกษม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปภ.จ.) นครราชสีมา กล่าว สถานการณ์อุทกภัยอยู่ระหว่างคลี่คลายสถานการณ์ 13 อำเภอ ได้แก่ อ.โนนสูง อ.คง อ.เมืองยาง อ.ประทาย อ.โนนไทย อ.โชคชัย อ.พิมาย อ.ปักธงชัย อ.สูงเนิน อ.แก้งสนามนาง อ.เมือง อ.จักราช อ.เฉลิมพระเกียรติ ได้รับผลกระทบ 55 ตำบล 242 หมู่บ้าน 32 ชุมชน 9,246 ครัวเรือน และเขต ทน.นครราชสีมา ได้รับผลกระทบ 22 ชุมชน 5,250 ครัวเรือน ถนน 4 สาย สถานที่ราชการ 10 แห่ง วัด 2 แห่ง

ส่วนพื้นที่การเกษตรที่ประสบอุทกภัย 1,060,820 ไร่ คาดว่าจะเสียหาย 855,322 ไร่ ข้าว 590,564 ไร่ มันสำปะหลัง 204,290 ไร่ ข้าวโพด 52,560 ไร่ อ้อย 3,944 ไร่ พืชผักอื่นๆ 2,361 ไร่ ไม้ผล และอื่นๆ 1,604 ไร่

ด้านประมงประสบอุทกภัย รวม 13 อำเภอ 44 ตำบล 200 หมู่บ้าน เกษตรกร 2,672 ราย บ่อปลา จำนวน 4,803.50 ไร่

ด้านปศุสัตว์จำนวนสัตว์ที่อพยพ รวม 8 อำเภอ 17 ตำบล 78 หมู่บ้าน เกษตรกร 1,027 ราย อพยพสัตว์ โค 9,585 ตัว กระบือ 212 ตัว สุกร 36 ตัว แพะ 249 ตัว ไก่ 84 ตัว การให้ความช่วยเหลือ พืชอาหารสัตว์ 44,200 กิโลกรัม อาหารผสมสำเร็จ 18,000 กิโลกรัม

อย่างไรก็ตาม โคราช เตือนประชาชน 11 อำเภอ เฝ้าระวัง พร่องน้ำ เขื่อนลำตะคอง เตรียมรับพายุลูกใหม่ปลายเดือนนี้

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *