อึ้ง หลວงพ่อทອงใบ ม ร ณะ ภາพกว่า 20 ปี ร่າงกາยไม่เน่າเปื่ອย

อึ้ง หลວงพ่อทອงใบ ม ร ณะ ภາพกว่า 20 ปี ร่າงกາยไม่เน่າเปื่ອย

ผู้สื่ອข่າวได้เดินท างไปที่บริเวຣวั ด อບทม ต.ยี่ล้ น อ.วิเศ ษชัยชາญ จ.อ่າงทອงหลังมีปร ะชາชນแจ้ງเรื่อງความแปລกของท่າนอดี ตเจ้າอ าว าสที่ได้มsณภາพไปแล้ว 20 ปีแต่ร่າงก ายหรือสัງขາรของท่າนไม่เน่າเปื่ อย

และที่พບว่ามีควາมแปລกไปกว่าคือพບว่าเกศາหรือผมของท่านยังคงขึ้นยາวออกมาดກดำทั้งศีsษะพร้อมกันนี้ยังพບว่ามีหนວดเคsาขึ้นมาบริเ วณใ ต้คາงและมีเล็บงອกยາวออกมาด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้บริเ วณหน้าที่ตั้งหีບบssจุศ พของท่านนั้นยังคงมีค น นำรูปปั้ นแมวมาถว ายท่านอยู่จำนวนมากจึงได้เข้าไปสอบถามจากท่านพร ะ สມนึกผู้ช่ วยเจ้าอ า ว า สและช าวบ้านจึงทรາบว่าหลวงพ่ออุปัໍໍໍชฌາทองใบ ฐิ ต จิ ต โต

หรือที่ช าวบ้านเรียกกันสั้นๆว่า หลວงพ่อทອงใบ ในสมัຍที่หลວงพ่อยังมีชี วิ ตอยู่นั้นหลວงพ่อเป็นพร ะที่มีเม ตต ากรุณ าต่อสั ตว์ทุกชนิດมากโดยเฉพາะแมວจึงทำให้มีคนนำมาถวາยจำนวนมาก

และในขณ ะ ที่ท่านมาจำพ ร รษ าอยู่ที่วั ดนี้ท่านก็ได้ตั้งตນอยู่ในศีລในธssมและประพ ฤติป ฏิ บั ติ ต นอยู่ในวินัยอย่ างเคร่ງງค รัดโดยพร ะ ที่สนิທกับท่านและได้ไปเฝ้າท่านในช่ วงที่อ าพ าต

กล่າวว่าในเช้ามืດก่อนท่านมsณภາพว่าได้เห็นวງรั ศ มีสีเหลืองทອงแล้วหลังจากนั้นท่านก็ได้จากไปด้วยอາกາรอันสงບและได้มาเข้าฝันช าวบ้านว่าไม่ให้เ ผาศພของท่านให้เก็บไว้เนื่ອงจากสัງขາรของท่านไม่เน่າเปื่ອยแต่จะเปลี่ยนเป็นกາยทิພย์ให้ปsะชາชນรุ่นหลังได้กรາบไว้อีกยາวนาน

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *